Menetelmät

Ratkaisukeskeinen psykoterapia


Ratkaisukeskeisen työotteen ytimessä on asiakasta arvostava, asioita yhdessä tutkiva terapiasuhde. Tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että asiakas on oman elämänsä ja ongelmansa asiantuntija ja terapeuttina olen menetelmän ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on arvokas ja tärkeä. 

Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat lempeitä ja niihin on helppo lähteä mukaan. Isoja muutoksia voi syntyä myös helposti, vaikka terapeuttinen muutos joskus tuottaa vaikeitakin tunteita ja olotiloja. Ratkaisukeskeinen työskentely voi sisältää paljon mielikuvatyöskentelyä ja luovaa näkökulmien, voimavarojen ja itseymmärryksen laajentamista, mutta se voi olla vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti myös hyvin konkreettista ja tavoitteellista.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia (KKT)

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa etsitään ongelmien järjestelmällisen arvioinnin avulla parhaat mahdolliset muutoskeinot. KKT on tutkituin ja vahvimmin näyttöön perustuva psykoterapian viitekehys. Sillä on vahvat perinteet ja tietoperusta, ja siitä on useita moderneja ja kohdennettuja sovelluksia erilaisiin tarpeisiin. Esimerkkeinä HOT ja Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT). Altistushoitoja voidaan tehokkaasti hyödyntää moniin ongelmiin. Traumahoitona mm. pitkitetty altistus ja korjaava mielikuvatyöskentely, tai systemaattinen vakauttava traumahoito ennen altistusterapiaa. 

DKT on sovellus tunne-elämältään herkille ja tunnesäätelyn ongelmista kärsiville. Siinä työstetään mm. tunne- ja vuorovaikutustaitoja.. Varsinaista DKT-hoito-ohjelmaa en tarjoa, mutta terapia voidaan toteuttaan DKT-painotteisesti.

Narratiivinen altistusterapia (NET)


NET on lyhytterapeuttinen, näyttöön perustuva psyykkisen traumaoireilun hoito useita traumatapahtumia kokeneille. Se voidaan toteuttaa itsenäisenä 6-15 tapaamisen prosessina, tai osana pitempää psykoterapiaa. NET perustuu turvallisesti ohjattuun hoidolliseen altistukseen ja traumojen pirstaloiman elämäntarinan jäsentämiseen narratiivin avulla. 

Noin 90 minuutin tapaamiset toteutetaan tiiviisti 1-2 kertaa viikossa. Terapia on intensiivinen ja vaatii sekä asiakkaalta että terapeutilta sitoutumista. Aiheiden raskaudesta huolimatta asiakkaat ovat kertoneet kokeneensa tapaamiset positiivisena. Hoito tuottaa useimmiten varsin merkittäviä tuloksia oiremittauksissa.

Tension and Trauma Releasing Exercises®


Stressin kehollisten ilmentymien, vireystilan säätelyn ongelmien ja jatkuvan fyysisen ylijännittyneisyyden tai lamaantuneisuuden säätelyyn voin ohjata kehotrapeuttista TRE® -itsehoitomenetelmää. Sitä voidaan käyttää keskusteluterapian kanssa rinnakkain tai yksinään. Sen käyttö ja tarve arvioidaan ja sovitaan etukäteen yhdessä. Tällä hetkellä en tarjoa ohjauksia muille kuin terapia-asiakkailleni. Löydät muita ohjaajia ja menetelmään voit tarkemmin tutustua: www.trefinland.fi

Mindfulness based cognitive therapy, MBCT


MBCT on näyttöön perustuva, toistuvan masennuksen hoitoon kehitetty menetelmä Se yhdistää mindfulnessin ja kognitiivisen terapian keinoja. 

Perusversiossa käsitellään kahdeksalla 1,5 h tapaamisella strukturoidusti etenevin aihein meditaatio-osia, kognitiivista ja psykoedukatiivista työskentelyä. Lisäksi oleellisena osana on oma työskentely tapaamisten välillä. MBCT soveltuu myös työuupumuksen ja esimerkiksi kroonisen kivun käsittelyyn. Sitä voidaan toteuttaa ryhmämuotoisena ja soveltaa myös yksilöterapiassa joko yksittäisinä osioina tai toteuttamalla koko kahdeksan viikon ohjelma. 

Käynti Kerrallaan -terapia


Käynti Kerrallaan -terapiaan pääset nopeasti ja sitoumuksetta. Se voi olla yksittäinen käynti tai siihen voidaan tarvittaessa liittää jatkokäyntejä lyhyenä seurantakontaktina, säännöllisempinä jatkotapaamisina, tai uutena Käynti Kerrallaan tapaamisena. Uuden ajan voit varata heti jos haluat,  tai palata (tai olla palaamatta) asiaan myöhemmin jos siltä tuntuu. Työtapa on täsmäapu erilaisiin yksittäisiin ongelmatilanteisiin, elämän muutosvaiheisiin ja -paineisiin, päätösten tai muutosten kypsyttelyyn. Silloin kun tunnet tarvetta mielessä pyörivien asioiden käsittelyyn ammattilaisen kanssa, mutta tuntuu ettei pitempään prosessiin ole aihetta.