Menetelmät

Ratkaisukeskeinen psykoterapia


Ratkaisukeskeisen työotteeni ytimessä on asiakasta arvostava, asioita yhdessä tutkiva terapiasuhde. Tämä tarkoittaa työnjakoa niin, että asiakas on oman elämänsä ja ongelmansa asiantuntija ja terapeuttina olen menetelmän ja prosessin kuljettamisen asiantuntija. Molempien panos on arvokas ja tärkeä. 

Ratkaisukeskeiset menetelmät ovat lempeitä ja niihin on helppo lähteä mukaan. Isoja muutoksia voi syntyä myös helposti, vaikka terapeuttinen muutos joskus tuottaa vaikeitakin tunteita ja olotiloja. Ratkaisukeskeinen työskentely voi sisältää paljon mielikuvatyöskentelyä ja luovaa näkökulmien, voimavarojen ja itseymmärryksen laajentamista, mutta se voi myös olla vaihtoehtoisesti tai samanaikaisesti myös hyvin konkreettista ja tavoitteellista.

Kognitiivinen käyttäytymisterapia ja sen sovellukset 

Kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa (KKT) etsitään ongelmien järjestelmällisen arvioinnin avulla parhaat mahdolliset muutoskeinot. KKT on tutkituin ja vahvimmin näyttöön perustuva psykoterapian viitekehys. Sillä on pitkät perinteet ja tietoperusta, ja siitä on useita moderneja ja kohdennettuja sovelluksia erilaisiin tarpeisiin. Esimerkkeinä Skeematerapia, HOT ja Dialektinen käyttäytymisterapia (DKT). DKT on KKT:n sovellus tunne-elämältään herkille ja tunnesäätelyn ongelmista kärsiville. Siinä etsitään ketjuanalyysillä toimintaan liittyvä muutostarve ja työskennellään mm. tunne- ja vuorovaikutustaitojen kanssa. Varsinaista DKT-hoito-ohjelmaa en tarjoa, mutta yksilöterapia voidaan toteuttaa sen elementtejä hyödyntäen. 

Narratiivinen altistusterapia, NET


NET on lyhytterapeuttinen, näyttöön perustuva psyykkisen traumaoireilun hoito useita traumatapahtumia kokeneille. Se perustuu turvallisesti ohjattuun hoidolliseen altistukseen ja traumojen värittämän elämäntarinan jäsentämiseen narratiivin avulla. Noin 90 minuutin tapaamiset toteutetaan tiiviisti 1-2 kertaa viikossa. Tapaamiskertoja on yleensä 6-15. Terapia aloitetaan useimmiten PTSD-oirekartoituksella ja traumapsykoedukaatiolla. Elämänjanan ohjaamana käsitellään oireilun kannalta merkittävät kokemukset terapian kuluessa. Terapia on intensiivinen ja vaatii sekä asiakkaalta että terapeutilta sitoutumista. Aiheiden raskaudesta huolimatta asiakkaat ovat kertoneet kokeneensa tapaamiset positiivisena. Hoito tuottaa useimmiten varsin merkittäviä tuloksia oiremittauksissa.

Tension and Trauma Releasing Exercises®


Stressin kehollisten ilmentymien, vireystilan säätelyn ongelmien ja jatkuvan fyysisen ylijännittyneisyyden tai lamaantuneisuuden säätelyyn ohjaan kehotrapeuttista TRE® -itsehoitomenetelmää. Sitä voidaan käyttää keskusteluterapian kanssa rinnakkain tai yksinään. Sen käyttö sovitaan etukäteen yhdessä ja aloitusohjaukseen varataan pidempi aika. Menetelmään voit tarkemmin tutustua: www.trefinland.fi

Mindfulness based cognitive therapy, MBCT


MBCT on näyttöön perustuva, alun perin toistuvan masennuksen hoitoon kehitetty ryhmämuotoinen terapia Se yhdistää mindfulnessin ja kognitiivisen terapian sisältöjä. 

Kahdeksalla tapaamisella on strukturoidusti etenevin aihein meditaatio-osia, kognitiivista ja psykoedukatiivista työskentelyä. Lisäksi oma työskentely tapaamisten välillä. MBCT soveltuu myös työuupumuksen ja esimerkiksi kroonisen kivun käsittelyyn. Sitä voidaan soveltaa myös yksilöterapiassa joko yksittäisinä osioina tai toteuttamalla koko kahdeksan viikon ohjelma. 

Käynti Kerrallaan -terapia


Käynti Kerrallaan -terapiaan pääset nopeasti ja sitoumuksetta. Se voi olla yksittäinen käynti tai siihen voidaan tarvittaessa liittää jatkokäyntejä lyhyenä seurantakontaktina, säännöllisempinä jatkotapaamisina, tai uutena Käynti Kerrallaan tapaamisena. Uuden ajan voit varata heti jos haluat,  tai palata (tai olla palaamatta) asiaan myöhemmin jos siltä tuntuu. Työtapa on täsmäapu erilaisiin yksittäisiin ongelmatilanteisiin, elämän muutosvaiheisiin ja -paineisiin, päätösten tai muutosten kypsyttelyyn. Silloin kun tunnet tarvetta mielessä pyörivien asioiden käsittelyyn ammattilaisen kanssa, mutta tuntuu ettei pitempään prosessiin ole aihetta.